Kako se tretira solidarni jemac, i koje su obaveze banke u postupku naplate potraživanja?

Situacija da li se jedno lice može smatrati solidarnim jemcem i da li je banka dužna prvo pokušati naplatu od drugih lica pre nego što podnese predlog za izvršenje na osnovu menice tog lica često se postavlja u pravnoj praksi. U nastavku dajemo kratak osvrt na pravne aspekte solidarnog jemstva, obaveze banke u postupku naplate, i pregled relevantnih zakonskih odredbi kako bi se razjasnile bitne nedoumice.

Da li se lice A može smatrati solidarnim jemcem i da li je banka dužna da prvo pokuša namirenje od lica B i C pre nego što podnese predlog za izvršenje na osnovu menice lica A?

Naime, o čemu se radi. Lice A i lice B su bivši supružnici. Tokom braka, lice B je uzelo hipotekarni stambeni kredit kod banke, gde je lice C bio solidarni jemac. Kao dodatno sredstvo obezbeđenja, lice B je dalo dve blanko menice i hipoteku na nepokretnost. Lice A je banci dalo izjavu kojom ovlašćuje banku da ispuni dve blanko menice za obezbeđenje svih obaveza lica B po osnovu kredita. Nakon razvoda 2015. godine, lice A se odreklo sve imovine. Banka je u oktobru 2023. godine podnela predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, navodeći da je lice A solidarni jemac.

Pravni okvir

Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. glasnik RS”, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – dr. zakon, 57/1989, 31/1993, 37/1993, 22/2001, 79/2005 i 135/2004) u članu 1004. definiše solidarno jemstvo kao jemstvo gde jemac odgovara zajedno sa dužnikom, te poverilac može tražiti ispunjenje obaveze od bilo kojeg jemca, bez obzira na prethodne pokušaje naplate od glavnog dužnika.

Naš stav

Na osnovu dostavljenih informacija, stav AK STATT je sledeći:

 1. Solidarno jemstvo:
  • Lice A se može smatrati solidarnim jemcem po osnovu meničnog ovlašćenja koje je dalo banci. Ovo ovlašćenje implicira da lice A preuzima obaveze kao solidarni jemac, a ne kao supsidijarni jemac.
  • Banka nije u obavezi da prvo pokušava naplatu od lica B ili lica C pre nego što podnese predlog za izvršenje na osnovu menice lica A. Kod solidarnog jemstva, banka ima pravo da bira od koga će tražiti naplatu.
 2. Držanje menica:
  • Banka može osnovano držati menice lica A kao sredstvo obezbeđenja, bez obzira na to što je lice A prestalo biti vlasnik nepokretnosti nakon razvoda.
 3. Pokretanje izvršnog postupka:
  • Izvršni postupak se ne može inicirati ukoliko nije priložena propisno popunjena blanko menica. Menično ovlašćenje samo po sebi nije verodostojna isprava pogodna za pokretanje izvršnog postupka.
  • Ako je postupak pokrenut na osnovu meničnog ovlašćenja, a ne menice, lice A ima osnov za prigovor protiv rešenja o izvršenju.

Zaključak

Lice A je pasivno legitimisano za vođenje izvršnog postupka na osnovu menice kao verodostojne isprave. Banka nije bila u obavezi da prvo pokuša namirenje od lica B i lica C pre nego što je podnela predlog za izvršenje. Međutim, postupak ne može biti validno pokrenut ako nije priložena propisno popunjena menica.

Za dodatne pravne savete i analize, obratite se AK STATT. Naš tim stručnjaka je spreman da vam pruži sveobuhvatnu pravnu podršku.

banka jemci, hipotekarni kredit Srbija, izvršenje na osnovu menice, izvršni postupak menica, jemstvo zakon o obligacionim odnosima, menica kao sredstvo obezbeđenja, menično ovlašćenje, pravni postupak naplate duga, pravni saveti AK STATT, solidarno jemstvo Srbija

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka