Kako proveriti da li su uplaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Poslodavac je, prema zakonodavstvu RS, obavezan da za svoje zaposlene plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje, i to: doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za nezaposlenost.

Sada je moguće proveriti da li vam je poslodavac uplatio ove doprinose putem internet stranice Fonda za PIO. Kako biste izvršili navedenu proveru potrebno je da omogućite sebi pristup elektronskim servisima za građane PIO fonda, a to se vrši putem zahteva koji se podnosi lično i sa važećom ličnom kartom u lokalnoj kancelariji Fonda za PIO, na osnovu čega ćete dobiti PIN kod.

Nakon što omogućite pristup elektronskim servisima za građane i dobijete PIN kod, kako biste izvršili proveru, potrebno je da kliknete na sledeću stranicu elektronskog servisa za građane.

Popunite zahtevana polja (JMBG, PIN i caption polje) i ulogujte se. Nakon što sa pravilnim podacima pristupite servisu, pristupite opciji „Izveštaj o podacima iz matične evidencije“.

Tu možete videti trodelni izveštaj. U prvom delu – Podaci o osiguranju možete proveriti kada vas je koji poslodavac prijavio, odnosno odjavio sa osiguranja.

Drugi deo je najvažniji sa stanovišta provere uplaćivanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje a to je  – Podaci o stažu osiguranja, zaradama i visini uplaćnih doprinosa. Za svaku godinu poslodavac je bio u obavezi da dostavi podatke iz obrasca M4 koji predstavlja prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja, visine osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike, i ti podaci su vidljivi u ovoj sekciji za svaku godinu.

Ukoliko za neku godinu ne postoje ovi podaci to može značiti da poslodavac nije uplaćivao doprinose, te stoga nije ni mogao da dostavi M4 obrazac, ili je došlo do nekog administrativnog previda, bilo od strane poslodavca ili nekog drugog lica.

U trećem delu možete videti spisak poslodavaca koji su vas prijavljivali na obavezno socijalno osiguranje.

Stvaranjem mogućnosti da građani sami provere da li im je poslodavac uplaćivao doprinose za obavezno socijalno osiguranje potencijalno je smanjen broj komplikacija koje neuplaćivanje ovih doprinosa može prouzrokovati prilikom ostvarivanja prava na penziju, jer bez adekvatno podnetih M4 obrazaca Fond za PIO neće moći da pravilno obračuna i da isplaćuje vašu penziju.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka