Kako otpustiti nepotrebnog ili nekorisnog radnika

Opcije poslodavca kada zaposleni ne ostvaruje rezultate rada

 

Uvod

Radno pravo je teren na kome se susrećemo sa velikim brojem sporova. Razlog tome možda leži u osetljivosti radnopravnih odnosa ili pak u činjenici da Zakon o radu[1] („Zakon“), neretko ume da bude neprecizan ali i pogrešno tumačen.

Kako su rezultati rada jedna od najbitnijih činjenica za valjan radnopravni odnos, to se često nameću pitanja šta poslodavac može da učini kada zaposleni ne ostvaruje rezultate rada.

U tom pravcu valja napraviti kratak osvrt na neostvarenje rezultata rada od strane zaposlenog („Zaposleni“), kao otkazni razlog tj. konstatovati koje opcije na raspolaganju ima poslodavac („Poslodavac“).

 

Neostvarenje rezultata rada kao otkazni razlog

Otkazni razlog predstavlja opravdan razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje, usled kog Poslodavac može da Zaposlenom otkaže ugovor o radu, a u skladu sa odredbama Zakona.

Normativni standardi rada utvrđuju se opštim aktom (pravilnik o radu ili kolektivni ugovor), a sam Poslodavac obavlja procenu ostvarenih rezultata rada.

Zakon predviđa kao otkazni razlog činjenicu da Zaposleni ne ostvaruje rezultate rada i daje pravo Poslodavcu da preduzme korake u cilju saniranja i/ili sankcionisanja nedostataka u pogledu rezultata rada Zaposlenog.

 

Koje su opcije Poslodavca?

Saglasno Zakonu, za slučaj da Zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, Poslodavac ima na raspolaganju sledeće opcije:

  1. Kao prva opcija, Poslodavcu koji ustanovi da Zaposleni ne ostvaruje rezultate rada kao i da ne postoji osnov za izricanje alternativnih mera, stoji na raspolaganju mogućnost otkaza ugovora o radu.

 

  1. Kao alternativa otkazu ugovora o radu, ukoliko Poslodavac smatra da postoje olakšavajuće okolnosti koje se mogu pripisati Zaposlenom uključujući i one koje su lične prirode ili da neispunjenje rezultata rada nije takve prirode da Zaposlenom treba da prestane radni odnos (nizak stepen krivice, nizak iznos štete za Poslodavca), Poslodavcu stoji na raspolaganju i mogućnost izricanja neke od sledećih mera shodno stepenu izostanka rezultata rada:

 

  • privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade, u trajanju od jednog do 15 radnih dana;
  • novčanu kaznu u visini do 20% osnovne zarade Zaposlenog za mesec u kome je novčana kazna izrečena, u trajanju do tri meseca, koja se izvršava obustavom od zarade, na osnovu rešenja Poslodavca o izrečenoj meri i
  • opomenu sa najavom otkaza u kojoj se navodi da će Poslodavac Zaposlenom otkazati ugovor o radu.

 

Koje su obaveze Poslodavca?

Poslodavac može da otkaže ugovor o radu Zaposlenom ili da mu izrekne neku od ranije pomenutih mera samo pod uslovom da je Zaposlenom prethodno dao pisano obaveštenje kojim je konstatovao:

  • nedostatke u radu Zaposlenog;
  • uputstva za saniranje nedostataka tj. uputstva o rezultatima i načinu na koji Zaposleni treba da ih ostvari i
  • primeren rok za poboljšanje rada,

a Zaposleni ne poboljša rad u ostavljenom roku.

 

Rok zastarelosti

Saglasno Zakonu, otkaz ugovora o radu zbog neostvarenja rezultata rada Poslodavac može dati Zaposlenom u roku od šest meseci od dana saznanja za neostvarenje rezultata rada (subjektivan rok), odnosno u roku od godinu dana od dana neostvarenja rezultata rada (objektivan rok).

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na office@statt.rs u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30

 

[1] Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje);