IZMENE ZAKONA O PATENTIMA

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2021, „Zakon“), stupio je  na snagu 23. decembra 2021. godine, a njegov cilj je kako navode u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, usklađivanje sa najnovijim propisima Evropske unije u oblasti zaštite pronalazaka, kao i otklanjanje određenih nedostataka koji su uočeni u primeni važećeg Zakona o patentima.

Predviđeno je da će lek ili medicinski proizvod, koji je zaštićen sertifikatom o dodatnoj zaštiti, moći da se proizvodi ili skladišti u Srbiji samo za svrhu izvoza pod uslovom da je posebnim oznakama obeleženo pakovanje tog leka ili medicinskog proizvoda.

Takođe, proizvodnja leka ili medicinskog proizvoda može početi najranije šest meseci pre isteka važenja sertifikata radi skladištenja na teritoriji Srbije, kako bi se nakon isteka odgovarajućeg sertifikata stavili na tržište Srbije.

Sertifikat o dodatnoj zaštiti je teritorijalno pravo i predstavlja produženje važenja patenta za najviše pet godina.

Zakonom su uvedene i određene izmene u vezi sa podnošenjem prijave patenta.

Tako, propisano je da prijava kojoj je priznat datum podnošenja ne može biti naknadno izmenjena promenom, odnosno proširenjem predmeta čija se zaštita traži. Sa tim u vezi, predviđeno je i da se izmene i dopune podataka sadržanih u prijavi mogu vršiti do donošenja rešenja po prijavi patenta.

Pre prijema izveštaja o pretraživanju, podnosilac prijave patenta ne može da menja opis, patentne zahteve i nacrt prijave, a po prijemu izveštaja o pretraživanju, podnosilac prijave može sam da ih izmeni. Izmenjeni patentni zahtevi ne mogu da se odnose na elemente prijave patenta za koje nije urađen izveštaj o pretraživanju i koji nisu u vezi sa pronalaskom ili grupom pronalazaka koji čine jedinstvenu pronalazačku zamisao, a za koje je prvobitno tražena zaštita. Uz podnošenje izmenjenih delova prijave patenta, podnosilac prijave dostavlja i navode o tome koji su delovi prijave izmenjeni i koji delovi prijave patenta koja je prvobitno podneta čine osnov za izvršene izmene. U protivnom, nadležni organ ga može pozvati da te navode dostavi u roku od mesec dana od dana prijema poziva.

Shodno Zakonu, nadležni organ može priznati samo jedan patent ako su za isti pronalazak podnete dve ili više prijava sa istim priznatim datumom podnošenja, odnosno datumom prvenstva, od strane istih podnosilaca ili njihovih pravnih sledbenika.

Zakonom je proširen predmet zaštite malog patenta, a u cilju stvaranja povoljnijeg okruženja za podsticaj inovativnih aktivnosti koje će doprineti konkurentnosti na tržištu i rastu privrednog razvoja.

Tako, propisano je da se malim patentom može štititi proizvod, a ne samo rešenje koje se odnosi na konstrukciju nekog proizvoda ili raspored njegovih sastavnih delova. Time će zaštitu malim patentom moći da ostvare i proizvodi koji se ne odlikuju konstrukcionim rešenjem, a koji mogu biti značajni na tržištu.

Pored navedenog, propisani su izuzeci, tj. pronalasci koji se ne mogu zaštiti malim patentom, a koji se odnose na pronalaske iz oblasti biotehnologije, supstance, lekove, supstance ili kompozicije sadržane u stanju tehnike koje se primenjuju u hirurškom ili dijagnostičkom postupku ili postupku lečenja, biljne sorte ili životinjske rase.

U pogledu postupka ispitivanja malog patenta, propisano je da se u predmetnom postupku preduzimaju tačno određene radnje, odnosno da se predmet pronalaska koji je naveden u prijavi ne ispituje na novost, inventivni nivo i industrijsku primenljivost.