Izmene propisa o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila izmene i dopune Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Zakon”), koji je objavljen u Službenom glasniku broj 95/2018 dana 07. decembra 2018. godine, a koji je stupio na snagu 7. decembra 2018. godine.

Radi usklađivanja sa izmenama i dopunama Zakona, prevoznicima i radionicama za servisiranje tahografa je ostavljen rok od 6 meseci da usklade svoja interna pravila i pravila poslovanja sa tekstom izmena i dopuna.

Cilj donošenja izmena je usklađivanje sa propisima Evropske unije – Uredbom (EU) broj 165/2014 Evropskog parlamenta i Saveta, kao i uslovima iz Aneksa 1C Sprovedbene Uredbe Komisije (EU) broj 2016/799. Takođe, imajući u vidu da Zakon predstavlja direktnu primenu Evropskog sporazuma o radu posada na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze AETR („Službeni list SFRJ”, broj 30/74) i Zakona o potvrđivanju amandmana od 1. do 6. na Evropski sporazuma o radu posada na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze AETR („Službeni list RS – Međunarodni ugovori”, broj 8/11) bilo je neophodno da se unaprede dosadašnja rešenja radi postizanja željenih rezultata i harmonizacije sa napred navedenim propisima.

Izmene zakona su veoma brojne i obimne, a najznačajnije izmene se tiču perioda čuvanja dokumentacije sa ličnim podacima posade, podacima o vremenu rada posade i podacima sa tahografa, upotrebe tahografa i graničnika brzine, uslova koje treba da ispunjava radionica za tahografe i tehničari zaposleni u toj radionici, kao i prekršajne sankcije koje se izriču u slučaju nepoštovanja odredaba Zakona (koje su sada proširene na veći broj slučaja, u odnosu na prethodni tekst Zakona).

Kao prva od novina je to što se odredbe Zakona, odnosno odredbe koje se odnose na tahografe i tahografske listiće, graničnike i uslove koji oni moraju da ispune se odnose i na vozila i autobuse kojima se vrši osposobljavanje kandidata za vozača i na drumski prevoz vozilima sa 7+1 i 8+1 mesta- limo servis. U slučaju da vozilo za koje je predviđeno da mora da ima tahograf ili graničnik brzine isti ne poseduje, propisana je prekršajna sankcija u fiksnom iznosu za pravno lice od 200.000,00 dinara, za preduzetnika u iznosu od 120.000,00 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu od 25.000,00 dinara.

Pored obaveze prevoznika da upozna članove posade sa pravilima zakona i internim pravilima u pogledu radnog vremena i odmora, sada postoji obaveza prevoznika i da ima dokaz o tome da je obavestio članove posade o ovim pitanjima. Međutim, zakonodavac nije propisao formu niti sadržinu tog dokaza, odnosno način na koji prevoznik treba da obezbedi taj dokaz, te samo određivanje forme ostaje po volji prevoznika. U slučaju da prevoznik ne vodi ovakvu evidenciju, kao i da ne obavesti članove posade o radnom vremenu i odmorima, propisana je prekršajna sankcija u fiksnom iznosu za pravno lice od 200.000,00 dinara, za preduzetnika u iznosu od 120.000,00 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 25.000,00 dinara.

Takođe, za razliku od dosadašnjeg rešenja, sva poslovna evidencija u koji spadaju podaci o vozačima i drugim članovima posade (lični podaci i podaci o vremenu rada i odmora), tahografski listići, podaci sa tahografa, podaci sa kartice vozača, putni nalozi, radne liste i slično, moraju da se čuvaju dve godine od dana njihovog nastanka. Ovu evidenciju je prevoznik dužan da pruži na uvid na zahtev nadležnog organa, a ukoliko nadležnom organu ne da evidenciju na uvid, propisana je ista prekršajna sankcija kao i u slučaju da prevoznik ni ne vodi evidenciju o radnom vremenu vozača i putnim nalozima vozača.

Ono što je dobra novina, jeste da je obrisana odredba koja je propisivala da prevoznik odgovara za svaki prekršaj koji učini posada vozila. Dakle, više ne postoji pretpostavka da je prevoznik odgovoran za svaki prekršaj koji učini posada vozila, što u značajnoj meri olakšava sam položaj prevoznika.

Dopuna regulative o tahografima

Kao što smo već naveli, najveći broj izmena i dopuna ovog zakona se odnosi na tahografe, tahografske radionice i tehničare koji rade sa tahografima i graničnicima.

Ovde posebno napominjemo da je u skladu sa propisima Evropske unije uvedena primena tzv. smart tahografa. S tim u vezi, kao jedan od uslova za dobijanje dozvole za rad radionice za tahografe je utvrđena obaveza da ima zaposlenog tehničara koji ima potvrdu o stručnoj osposobljenosti kod proizvođača smart tahografa, odnosno njegovog predstavnika iz koje se mora videti za koji tip smart tahografa je tehničar stručno osposobljen, ali samo u slučaju da tahografska radionica podnosi zahtev za obavljanje poslova vezanih za popravku i servisiranje smart tahografa.

Pored ovoga, dodata su još dva osnova po kojima Agencija za bezbednost saobraćaja (dalje u tekstu: „Agencija“), može oduzeti dozvolu radionice za tahografe. Tako, Agencija pored do sada propiasnih uslova, Agencija može oduzeti dozvolu ako je radionici za tahografe u roku od 5 godina najmanje dva puta privremeno oduzeta  dozvola. Takođe, Agencija, može rešenjem oduzeti dozvolu i na osnovu zahteva same radionice, što se u praksi prethodnih godina i primenjivalo, ali ovo pitanje je tek sada dobilo svoj osnov u zakonu.

Promenjeni su propisani rokovi za obaveštavanje Agencije o promenama u radionici za tahografe. Tako, u slučaju promene odgovornog lica, rukovodioca radionice ili promene zaposlenih tehničara, radionica za tahografe je u obavezi da o promeni obavesti Agenciju u roku od 7 dana od dana nastale promene (za razliku od dosadašnjih 15 dana); a ukoliko radionica za tahografe prestaje da ispunjava bilo koji od uslova koji su neophodni da bi dobila dozvolu za obavljanje delatnosti, o toj okolnosti radionica je dužna da obavesti Agenciju u roku od 3 dana (za razliku od dosadašnjeg rešenja koje je bilo prvog narednog dana).

Radionica za tahografe više nije obavezna da čuva dve godine u elektronskom obliku podatke koji je preuzela sa tahografa prilikom servisiranja, imajući u vidu da je ova odredba Zakona obrisana, ali je u obavezi da te podatke dostavi prevozniku bez obzira da li postoji njegov zahtev za dostavljanje tih podataka ili ne, s obzirom da sada prevoznik ima obavezu da čuva te podatke u roku od dve godine od dana njihovog nastanka.

Promenjeni su i uslovi koje lice postavljeno za rukovodioca radionice za tahografe treba da ispunjava i sada su neophodni sledeći uslovi:

 1. da je imenovan od organa upravljanja ili odgovornog lica u privrednom društvu, odnosno javnom preduzeću;
 2. da je zaposlen u radionici za tahografe na neodređeno vreme s punim radnim vremenom;
 3. da u prethodnih pet godina, dok je obavljalo poslove rukovodioca radionice, radionici za tahografe nije oduzeta dozvola zbog nepropisnog obavljanja poslova;
 4. da u prethodnih pet godina nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo iz grupa krivičnih dela protiv privrede, protiv državnih organa, protiv pravnog saobraćaja i protiv službene dužnosti;
 5. da nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice za tahografe.

Posebno napominjemo da je u Zakonu strogo zabranjeno korišćenje bilo kakvih uređaja ili naprava koje imaju za cilj manipulisanje sa tahografom a koji može da dovede do falsifikovanja, brisanja ili uništavanja memorisanih i evidentiranih podataka i korišćenje neispravnog tahografa i kartice vozača, odnosno nepostupanje u skladu sa propisanom procedurom u slučaju oštećenja kartice vozača i neispravnog rada tahografa. Za nepoštovanje ovih obaveza propisana je najviša prekršajna kazna u ovom zakonu i to u fiksnom iznosu za pravno lice od 200.000,00 dinara, za preduzetnika u iznosu od 120.000,00 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu od 25.000,00 dinara.

Prekršajne sankcije

Što se tiče predviđenih prekršajnih sankcija, veliki deo teksta izmena i dopuna zakona je posvećen njima. Sam način klasifikacije i visine propisane kazne je u potpunosti promenjen i sankcije su pooštrene. Neke od prekršajnih sankcija smo naveli u prednjem delu teksta. Prema našem viđenju, prekršajne sankcije su podeljene u više kategorija, a kao posebne kategorije bismo izdvojili sledeće:

 1. Prekršajne sankcije koje se odnose na evidenciju o vozačima, tahografe, korišćenje tahografa i graničnika brzine (propisane kazne u fiksnom iznosu od 200.000,00 dinara za pravno lice, 120.000,00 dinara za preduzetnika i 25.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu)
 2. Prekršajne sankcije koje se odnose na grube povrede propisa o radnom vremenu posade, odnosno nepoštovanje propisa koji uređuju radno vreme posade i odmore (propisana kazna u fiksnom iznosu od 120.000,00 dinara za pravno lice, u iznosu od 80.000,00 dinara za preduzetnika i 15.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu)
 3. Prekršajne sankcije koje se odnose blaže povrede propisa o radnom vremenu posade, odnosno nepoštovanje propisa koji uređuju radno vreme posade i odmore (propisana kazna u fiksnom iznosu od 60.000,00 dinara za pravno lice, u iznosu od 40.000,00 dinara za preduzetnika i 10.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu)
 4. Prekršajne sankcije koje se odnose izuzetno blage povrede propisa o radnom vremenu posade, odnosno nepoštovanje propisa koji uređuju radno vreme posade i odmore (propisana kazna u fiksnom iznosu od 30.000,00 dinara za pravno lice, u iznosu od 20.000,00 dinara za preduzetnika i 5.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu)
 5. Sankcije koje se odnose na proizvođača tahografa i radionice za tahografe i obaveze dostavljanja podataka Agenciji (novčana kazna u rasponu od 200.000,00 dinara do 500.000,00 dinara za pravno lice ili preduzetnika, u rasponu od 30.000,00 dinara do 60.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu).

Pooštrene su i sankcije prema fizičkim licima koja ne poštuju propise koji i u vezi sa radnim vremenom, ali i sa korišćenjem tahografa, kartice vozača i graničnika brzine.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka