Epidemija poreskih rešenja – Da li sam dužan da platim porez?

Ove zime, barem u Beogradu, mnogo je onih koji su se požalili na identične simptome virusne infekcije, dok preostali mogu da potvrde da znaju barem jednog sa takvim simptomima.

Slično je i sa privremenim poreskim rešenjima. Mnogi su ih primili, dok su ostali čuli bar za jednog. Kao i pomenuti simptomi, sva privremena rešenja do sada su identična pa se može zaista govoriti o epidemijskim razmerama.

Ko je ranjiva grupa?

Svi koji su u periodu od 2017. godine na tekući račun kod banaka u Srbiji primili devizne uplate od pravnih lica iz inostranstva ili povlačili sredstva na pomenute račune sa internet platformi za transfer novca.

Pre bilo kakvih poresko-pravnih posledica, privremena rešenja najpre izazivaju nedoumice, pitanja, pa čak i šok ili bes. Ukoliko ste primili privremeno rešenje ili ste u ranjivoj grupi, u nastavku se nalaze korisni odgovori i smernice koje vam mogu biti od pomoći da prevaziđete početne simptome izazvane privremenim rešenjem.

Zašto privremena?

Poreska uprava ovlašćena je na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: „ZPPPA“) da donese privremeno rešenje kojim se utvrđuje porez u situaciji kada ne raspolaže sa dovoljno podataka za donošenje potpunog – konačnog rešenja, naročito kada postoji mogućnost da protekne rok od 5 godina za donošenje rešenja.

Upravo u tome leži razlog zbog kojeg su sva privremena rešenja, na zaprepašćenje mnogih – identična. Nakon donošenja privremenog rešenja, poreska uprava ima dodatni rok od 3 godine da donese konačno rešenje zasnovano na relevantnim i potpuno utvrđenim činjenicama.

Drugi potencijalni šok za primaoca privremenog rešenja najčešće je osnov ostvarenih prihoda koji su rešenjima okarakterisani kao prihodi „od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad“, a najčešće nisu ostvareni po tom osnovu.

Ovakva rešenja najslikovitiji su primer pomenute zakonske mogućnosti date poreskoj upravi da donese rešenje o oporezivanju samo na osnovu podataka kojima raspolaže, a ne na osnovu potpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Centralno pitanje – da li sam dužan da plaćam porez i doprinose po osnovu privremenog rešenja?

Odgovor je kratak i jasan – da. Ipak, pomenuti ZPPPA nudi izuzetak pod određenim uslovom.

Šta da radim?

Žalba. I to sa svim dokumentima u prilogu koji će dokazati najpre postojanje ili nepostojanje poreske obaveze ili koji će dokazati stvarni osnov prihoda i poreskoj upravi pružiti mogućnost da na osnovu potpunih podataka donese pravilno rešenje koje potencijalno može biti povoljnije.

Kao što smo pomenuli, ZPPPA nudi mogućnost izuzetka od plaćanja poreza i to u slučaju da se uz žalbu podnese i zahtev za odlaganje izvršenja rešenja u situacijama kada podnosilac pruži adekvatne dokaze da bi izvršenjem rešenja pretrpeo bitnu ekonomsku štetu. O takvom zahtevu odlučuje sam drugostepeni organ koji odlučuje i po žalbi.

Čemu da se nadam?

Očekuje se da će poreska uprava i resorno ministarstvo tek zauzimati zvanične stavove i mišljenja povodom rešavanja ovakvih predmeta. Do tada, potrebno je preduzeti adekvatne pravne radnje u cilju pravilnog oporezivanja.

PS. Neophodno je delovati proaktivno i preventivno u zaštiti sopstvenih prava i interesa. U suprotnom, razrezivanje poreza može biti nezakonito, neosnovano ili nepravilno, te ukoliko nešto ne preduzmete po ovom pitanju, možete doći u situaciju i da plaćate nešto što zapravo i ne dugujete.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.

Informacije sadržane u ovoj objavi su za opšte obrazovanje i znanje naših čitalaca. Nije osmišljena da bude, i ne treba da se koristi kao jedini izvor informacija prilikom analize i rešavanja pravnog problema, i ne treba da bude zamena za pravni savet koji se oslanja na konkretnu činjeničnu analizu. Štaviše, zakoni svake jurisdikcije su različiti i stalno se menjaju. Ove informacije nemaju za cilj stvaranje, a njihovo primanje ne predstavlja odnos advokat-klijent. Ako imate konkretna pitanja u vezi sa određenom činjeničnom situacijom, imate pravo da se konsultujete sa autorima ove publikacije, vašim predstavnikom iz AK STATT ili drugim nadležnim pravnim savetnikom.

 

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka