EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO Da li „važi“ Odštampana Elektronska Faktura i Kako Dokazati da je Dužnik primio Elektronsku Fakturu u Izvršnom Postupku

Original i papirna verzija elektronske fakture

Elektronska faktura nastaje u sistemu elektronskih faktura (SEF) i original, odnosno izvorni dokument je sadržan u ovom sistemu.

U skladu sa članom 8. Zakona o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2021, 129/2021 i 138/2022 – dalje: ZEF), elektornska faktura, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak izvršenja, predstavlja VERODOSTOJNU ISPRAVU  na osnovu koje se može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja pred nadležnim sudom, AKO JE OD STRANE IZDAVAOCA ELEKTRONSKE FAKTURE ILI INFORMACIONOG POSREDNIKA U NJEGOVO IME, POSLATA PRIMAOCU ELEKTRONSKE FAKTURE PREKO SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA.

Saglasno članu 15. ZEF:
 1. Verodostojnost porekla i integritet sadržine elektronske fakture obezbeđuje se od njenog izdavanja do isteka roka do kojeg postoji obaveza njenog čuvanja.
 2. Verodostojnost porekla i integritet sadržine elektonske fakture obezbeđuje se izdavanjem u formatu propisanom ZEF, kao i čuvanjem u formatu pogodnom za elektronsko čuvanje dokumenta.
 3. Subjekt privatnog sektora koji je izdao, odnosno primio elektornsku fakturu, može odštampati elektronsku fakturu u jednom illi više primeraka do isteka roka za obavezno čuvanje elektronskih faktura (rok od deset godina od isteka godine u kojoj je izdata elektronska faktura), na način koji obezbeđuje verodostojnost porekla i integritet sadržine odštampane fakture.

S tim u vezi, član 5. Uredbe o usovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti porekla i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku obliku (“Sl. glasnik RS”, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022), utvrđuje da se smatra da PREUZIMANJE I ŠTAMPANJE ELEKTRONSKE FAKTURE od strane subjekta privatnog sektora, odnosno dobrovoljnog korisnika sistema elektronskih faktura, koje je izvršeno do isteka roka za obavezno čuvanje elektronskih faktura iz člana 15. stav 2. ZEF (rok od deset godina od isteka godine u kojoj je izdata elektronska faktura), obezbeđuje verodostojnost porekla i integritet sadržine ako:

 1. papirni oblik elektronske fakture sadrži sve elemente koje je sadržao i elektronski oblik kao i iznaku da je elektronska faktura generisana u sistemu elektronskih faktura, jedinstveni identifikator fakture i datum i vreme slanja fakture.
 2. papirni oblik elektornske fakture prikazuje sve elemente iz prethodne tačke na čitak način.
 3. je preuzimanje i štampanje elektronske fakture izvršeno u skadu sa odredbama o preuzimanju i štampanju primeraka elektronskog dokumenta iz propisa kojim se uređuje elektronski dokument.

Sledstveno bi izvezenu elektronsku fakturu iz sistema u PDF formatu trebalo potpisati kvalifikovanim elektronskim potpisom od strane zakonskog zastupnika, koji ima izvorno ovlašćenje da registruje pravno lice u sistemu elektronskih faktura, odnosno ovlašćenog lica.

 

Dokaz o dostavljanju elektronske fakture u izvršnom postupku

Za potrebe dostavljanja predloga za izvršenje sudu na osnovu verodostojne isprave (elektronske fakture), na verodostojnoj ispravi je u praksi potreban potpis dužnika da je fakturu primio, i to u pet primeraka, od čega jedan primerak u originalu, odnosno na jednom primerku je neophodno da stoji originalni potpis dužnika.

U skladu sa članom 10. stav 6. ZEF, elektornska faktura smatra se dostavljenom u trenutku izdavanja.

P.S. Sledom izloženog, mišljenja smo da u konkretnom slučaju postoji pitanje na koje odgovor treba da pruži izvršni sud o tome da li će se sudska praksa u ovoj situaciji promeniti i neće više biti potrebno da se nalazi potpus dužnika na verodostojnoj ispravi – elektronskoj fakturi, jer, kako je napred citirana zakonska odredba, elektornska faktura se smatra dostavljenom u trenutku izdavanja, odnosno momenat izdavanja i momenat dostavljanja je ISTI momenat, te nije potrebno da se dužnik potpiše na već izdatu elektronsku fakturu.

#elektronskafaktura, #elektronskafakturiranje, #elektronskonaplata, #fakturanaplata, #fakturaSEF, #naplataduga, #naplatadugova, #naplataneplaćeneFakture, #naplatapotraživanja, #naplataputemelektronike, #prinudnanaplata, #prinudnanaplatafakture, #prinudnanaplatapotraživanja, #SEFfaktura, #SEFnaplata, #SEFsystem

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka