Da li je inspekcija dužna da po službenoj dužnosti proverava da li su odgajivačnice upisane u Registar odgajivačnica?

AK STATT Law On Animals in Serbia

Jedno od često postavljanih pitanja od strane vlasnika odgajivačnica i drugih zainteresovanih strana jeste da li su inspekcije, kao što je Uprava za veterinu, obavezne da po službenoj dužnosti proveravaju upis odgajivačnica u Registar odgajivačnica koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ili se ova provera vrši samo po prijavi fizičkog ili pravnog lica.

Pravni okvir

Zakon o dobrobiti životinja (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009) u članu 59. stav 1. propisuje da se prodaja kućnih ljubimaca može obavljati samo u odgajivačnicama koje ispunjavaju uslove za dobrobit životinja i koje su upisane u Registar objekata koji vodi ministarstvo nadležno za poslove veterine. Ovaj registar vodi Uprava za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Inspekcijski nadzor

Prema članu 76. stav 1. Zakona o dobrobiti životinja, inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo poljoprivrede preko veterinarskih inspektora. Inspekcijski nadzor se, prema stavu 2. ovog člana, obavlja na osnovu analize rizika, slučajnim odabirom mesta kontrole i po saznanju o postupanju suprotno odredbama ovog zakona.

Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2015, 44/2018 – dr. zakon i 95/2018) u članu 6. propisuje da inspekcijski nadzor može biti redovan, prema planu inspekcijskog nadzora, ili vanredan, kada inspekcija postupa po predstavci pravnog ili fizičkog lica. U oba slučaja, inspekcija vrši nadzor po službenoj dužnosti, a razlika je samo u izvoru pokretanja postupka – u prvom slučaju to je plan inspekcijskog nadzora, a u drugom prijava.

Stav AK STATT

Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o inspekcijskom nadzoru, inspekcija je dužna da sprovodi plan inspekcijskog nadzora, osim kada postoje naročito opravdane izuzetne okolnosti koje je u tome sprečavaju. Dakle, inspekcija može, ali nije obavezna, da po službenoj dužnosti proverava da li su odgajivačnice upisane u Registar odgajivačnica u okviru redovnog inspekcijskog nadzora. Provera se može izvršiti i po prijavi fizičkog ili pravnog lica, što bi se tretiralo kao vanredan inspekcijski nadzor.

Zaključak

Inspekcija, uključujući Upravu za veterinu, može vršiti proveru upisa odgajivačnica u Registar odgajivačnica po službenoj dužnosti kao deo redovnog inspekcijskog nadzora ili po prijavi fizičkog ili pravnog lica kao deo vanrednog nadzora. U oba slučaja, nadzor se vrši u skladu sa planom inspekcijskog nadzora ili na osnovu predstavke, čime se osigurava poštovanje zakona i pravila koja regulišu dobrobit životinja i rad odgajivačnica.

Za dodatne informacije i pravne savete u vezi sa inspekcijskim nadzorom i drugim pravnim pitanjima, obratite se AK STATT. Naš tim stručnjaka je spreman da vam pruži sveobuhvatnu pravnu podršku.

dobrobit životinja Srbija, inspekcija odgajivačnica Srbija, inspekcija po prijavi, inspekcija po službenoj dužnosti, inspekcijski nadzor odgajivačnica, kontrola odgajivačnica, Ministarstvo poljoprivrede, pravni saveti za odgajivačnice, prijava odgajivačnica, registar odgajivačnica, Uprava za veterinu, uslovi za odgajivačnice, veterinarski inspektori, zakon o inspekcijskom nadzoru, zakoni o odgajivačnicama

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka