Da li dvojezičan (srpsko-engleski) osnivački akt DOO mora da sadrži potvrdu ovlašćenog sudskog tumača i da li sudski tumač mora da ga overi elektronskim potpisom?

U današnje vreme, mnogi osnivači društava sa ograničenom odgovornošću (DOO) odlučuju se za dvojezične osnivačke akte kako bi olakšali poslovanje sa inostranim partnerima. Međutim, često se postavlja pitanje da li takvi akti moraju sadržati potvrdu ovlašćenog sudskog tumača i da li i tumač mora da overi dokument svojim elektronskim potpisom.

Pravni okvir

Prema Zakonu o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), član 11. jasno propisuje da se prilikom osnivanja društva, potpisi na osnivačkom aktu overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. U slučaju elektronskog dokumenta, overu potpisa zamenjuje kvalifikovani elektronski potpis članova društva, osim ako to nije u suprotnosti sa propisima kojima se uređuje promet nepokretnosti.

Sa druge strane, Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021), član 6. propisuje da se, ako je dokument podnet na stranom jeziku, prilaže i prevod tog dokumenta sačinjen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Da li je potrebna potvrda sudskog tumača?

Naše pravno mišljenje u AK STATT je da u slučaju kada je osnivački akt DOO sastavljen na srpskom i engleskom jeziku, a oba jezika su uključena u jedan dokument, nije potrebno pribavljati dodatnu potvrdu ovlašćenog sudskog tumača da su verzije identične. Ovo se zasniva na činjenici da dokument sadrži verziju na srpskom jeziku, koja je zvanični jezik u Republici Srbiji, te nije potreban prevod ovlašćenog tumača.

Da li sudski tumač mora da overi dokument elektronskim potpisom?

Kada je reč o elektronskom potpisivanju, član 11. Zakona o privrednim društvima propisuje da kvalifikovani elektronski potpis članova društva zamenjuje overu potpisa. Samim tim, nema potrebe da sudski tumač dodatno overava dokument svojim elektronskim potpisom, jer kvalifikovani elektronski potpis osnivača zadovoljava zakonske uslove.

Zaključak

U skladu sa važećim zakonima i propisima, dvojezičan osnivački akt DOO koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom osnivača ne mora da sadrži potvrdu ovlašćenog sudskog tumača da su verzije istovetne. Takođe, sudski tumač ne mora da overava dokument svojim elektronskim potpisom. Ovaj pristup pojednostavljuje proces registracije i osnivanja privrednih društava, čineći ga efikasnijim i pristupačnijim za sve strane uključene u poslovanje.

Za sve dodatne informacije ili pravne savete u vezi sa osnivanjem DOO i drugim pravnim pitanjima, slobodno nas kontaktirajte u AK STATT. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju.

advokati u privredi, advokatska kancelarija za firme, advokatske usluge za privredna društva, konsultacije za poslovno pravo, korporativni advokati Beograd, osnivanje firmi Srbija, poreske konsultacije Srbija, poreski saveti za firme, poresko planiranje za kompanije, pravne usluge za preduzeća, pravni saveti za kompanije, pravni saveti za startape, pravni savetnik za preduzeća, pravno savetovanje za firme, pravo za firme u Srbiji, privredno pravo Srbija, regulacija poslovanja Srbija, zakon o privrednim društvima Srbija, zastupanje pravnih lica, zastupanje u privrednim sporovima

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka