Da li bi zaposlenoj počeo da teče minuli rad ispočetka, ako zaključi sporazumni raskid ugovora o radu i novi ugovor o radu dan za danom kod istog poslodavca?

Jedno od čestih pitanja koje se postavlja u vezi sa radnim odnosom jeste da li bi zaposlenom počeo da teče minuli rad ispočetka ukoliko zaključi sporazumni raskid ugovora o radu i odmah sledećeg dana potpiše novi ugovor o radu kod istog poslodavca, tako da mu faktički ne prestaje radni odnos. Takođe, postavlja se pitanje da li je poslodavac dužan da podnosi bilo kakvu prijavu CROSO-u povodom zaključenja ovakvih ugovora.

Pravni okvir

Prema Zakonu o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), član 108. stav 1. tačka 4), zaposlenom pripada pravo na uvećanu zaradu po osnovu minulog rada za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca. Takođe, član 108. stav 2. propisuje da se pri obračunu minulog rada računa i vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika iz člana 147. Zakona, kao i kod povezanih lica sa poslodavcem.

Minuli rad i prekid radnog odnosa

AK STATT zauzima stav da se, s obzirom na to da Zakon o radu ne detaljiše pojam “radnog odnosa kod poslodavca” i ne sadrži odredbe o minulom radu u slučaju prekida radnog odnosa, minuli rad obračunava za sve godine provedene u radnom odnosu kod istog poslodavca, bez obzira na postojanje prekida. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja takođe je zauzelo stav da se pod vremenom provedenim u radnom odnosu kod poslodavca smatra ukupno vreme provedeno na radu kod tog poslodavca, bez obzira na prekide u radnom odnosu.

Prijava CROSO-u

Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 i 91/2019), član 12. stav 2. propisuje rokove u kojima je poslodavac dužan da podnese prijavu, promenu ili odjavu sa osiguranja. Stav 3. istog člana propisuje da jedinstvena prijava sadrži podatke potrebne za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja. U situaciji kada zaposleni faktički ne prestaje sa radom, tj. kada nema prekida u radnom odnosu, nije celishodno vršiti odjavu i ponovnu prijavu na osiguranje. Ukoliko se novim ugovorom menja radno mesto, kvalifikacije za to radno mesto, vrsta radnog odnosa ili radno vreme, potrebno je evidentirati promene podnošenjem prijave promene osiguranja.

Stav AK STATT

Na osnovu tumačenja Zakona i mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, mišljenja smo da se minuli rad računa za sve vreme provedeno u radnom odnosu kod istog poslodavca, bez obzira na eventualne prekide. Dakle, ukoliko zaposleni zaključi sporazumni raskid ugovora o radu i odmah sledećeg dana potpiše novi ugovor kod istog poslodavca, minuli rad se ne računa ispočetka, već se uzima u obzir ukupno vreme provedeno u radnom odnosu kod tog poslodavca.

U vezi sa prijavom CROSO-u, ako faktički nema prekida radnog odnosa, nije potrebno vršiti odjavu i ponovnu prijavu. Ukoliko se menjaju bitni podaci o zaposlenom, potrebno je izvršiti prijavu promene osiguranja.

Za dodatne informacije i pravne savete, obratite se AK STATT. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju za sve pravne nedoumice u vezi sa radnim odnosima i obračunom minulog rada.

AK STATT pravni saveti, CROSO prijava, inspekcija rada Srbija, minuli rad zaposlenih Srbija, novi ugovor o radu, obračun minulog rada, radni odnos bez prekida, radni odnos zakonski okvir, sporazumni raskid ugovora o radu, zaposleni prava

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka