Bezbednost hrane u Srbiji – Centralni Registar Objekata

Ukoliko želite da budete preduzetnik ili da osnujete privredno društvo u oblasti proizvodnje i prometa hrane biljnog i mešovitog porekla i hrane za životinje, treba da obratite pažnju na nekoliko stvari. Pre svega, neophodna je registracija privrednog društva ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre. Međutim, s obzirom da se radi o specifičnoj delatnosti, zakonska regulativa predviđa ispunjenost još nekih uslova. Naime, registracija subjekata i objekata u poslovanju hranom propisana je Zakonom o bezbednosti hrane ( Službeni glasnik RS 41/2009 i 17/2019) i regulisana Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Centralnog registra objekata ( Službeni glasnik RS 20/2010,). Zakonom su definisani pojmovi, koji se odnose na delatnosti, subjekte i objekte u pomenutim delatnostima, na sledeći način:

 

 • Promet hrane i hrane za životinje jeste skladištenje, distribucija, prodaja, izlaganje radi prodaje, razmena i ustupanje, bilo da je besplatno ili ne, uvoz, provoz i izvoz, osim u naučno istraživačke svrhe;
 • Promet na malo jeste rukovanje hranom, odnosno njena prerada, priprema, skladištenje, na mestu prodaje ili isporuke potrošaču, delatnosti pripreme i posluživanja hrane, a naročito u:
 • prodavnicama, supermarketima, megamarketima,
 • objektima kolektivne ishrane (kantine, bolnice, vrtići, škole i sl.),
 • objektima javne ishrane (javne kuhinje),
 • ugostiteljskim objektima, pečenjarama, objektima brze hrane, poslastičarnicama, pekarama, kao i ketering usluge i usluge isporuke gotove hrane;
 • Promet na veliko jeste rukovanje hranom, njena prerada, priprema, skladištenje na mestu prodaje ili isporuke, radi dalje prodaje ili prerade (distributivni centri);
 • Subjekt u poslovanju hranom jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovorno za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom kojom upravlja;
 • Subjekt u poslovanju hranom za životinje jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovorno za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom za životinje kojom upravlja;
 • Hrana jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu ljudi ili se opravdano može očekivati da će se koristiti za ljudsku upotrebu, osim:
 • hrane za životinje,
 • živih životinja, ako nisu pripremljene za stavljanje u promet radi ishrane ljudi,
 • biljaka pre žetve, berbe ili ubiranja plodova,
 • medicinskih proizvoda,
 • kozmetičkih proizvoda,
 • duvana i duvanskih proizvoda,
 • psihoaktivno kontrolisanih supstanci i prekursora,
 • ostataka (rezidua) i kontaminenata.
 • Hrana jeste i piće, guma za žvakanje, kao i bilo koja supstanca namenski dodata hrani tokom pripreme, obrade ili proizvodnje. Hrana jeste i voda za piće, uključujući vodu u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i voda koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane. Voda za piće jeste voda u originalnoj ambalaži i voda za javno snabdevanje stanovništva;
 • Hrana za životinje jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu životinja koje služe za proizvodnju hrane;
 • Faza proizvodnje, prerade i prometa jeste bilo koji deo proizvodnje, prerade i prometa, uključujući uvoz, primarnu proizvodnju hrane, doradu, preradu, skladištenje, transport, prodaju ili snabdevanje potrošača, odnosno uvoz, primarnu proizvodnju, doradu, preradu, skladištenje, transport, prodaju i snabdevanje hranom za životinje.

 

Proizvodnjom i prometom hrane i hrane za životinje može da se bavi pravno lice i preduzetnik koji je upisan u Centralni registar objekata (u daljem tekstu: Centralni registar) koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U Centralnom registru vode se podaci o objektima namenjenim za obavljanje delatnosti. Ukoliko privredni subjekt registruje jednu pretežnu delatnost u vezi hrane, za svaki od objekata mora registrovati istu ili srodnu delatnost iz iste oblasti da bi registracija u Centralnom registru bila uspešna.

U skladu sa Pravilnikom, ako posebnim propisom nije predviđeno prethodno utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje određene delatnosti, kao i ako posebnim propisom nije predviđena obaveza upisa u registar, objekti za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje upisuju se u Centralni registar na osnovu prijave subjekta u poslovanju hranom i hranom za životinje. Uz prijavu subjekt u poslovanju hranom i hranom za životinje dužan je da dostavi dokumentaciju kojom se potvrđuje tačnost podataka koji se upisuju u Centralni registar. Po izvršenom upisu u Centralni registar, Ministarstvo podnosiocu prijave izdaje potvrdu o izvršenom upisu, koja sadrži registarski broj. Svaki subjekt u poslovanju hranom i hranom za životinje može da ima samo jedan registarski broj. Registarski broj koji je jednom dodeljen ne može se menjati, niti može biti dodeljen nekom drugom licu u slučaju prestanka obavljanja delatnosti tog subjekta.

 

Registracija u Registru objekata odnosno Registru odobrenih objekata u skladu sa Pravilnikom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2018)

 

Objekti za proizvodnju i promet hrane za životinje koji se registruju ili odobravaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i Pravilnikom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje su svi objekti koji su pod kontrolom subjekta u poslovanju hranom za životinje. U njima se obavlja delatnost proizvodnje i prometa hrane za životinje u bilo kojoj fazi. Razlikujemo zahtev za registraciju objekta i zahtev za odobrenje objekta u zavisnosti od delatnosti (dakle, u pitanju su dva različita registra). U oba slučaja preduzetnik ili pravno lice podnosi zahtev na propisanom obrascu pre početka obavljanja delatnosti Ministarstvu nadležnom za poslove veterinarstva. U slučaju objekata koji se registruju Ministarstvo proverava da li je zahtev pravilno popunjen i na osnovu uredno podnetog zahteva vrši upis u Registar objekata i dodeljuje veterinarski kontrolni broj. U slučaju objekata koji se odobravaju Ministarstvo proverava da li je zahtev pravilno popunjen i utvrđuje da li objekat za proizvodnju i promet hrane za životinje ispunjava propisane uslove i ukoliko je to slučaj, objekat se odobrava i upisuje u Registar odobrenih objekata i dodeljuje mu se jedinstveni veterinarski kontrolni broj.

 

U slučaju da se utvrdi da su u objektu za proizvodnju i promet hrane za životinje ispunjeni propisani uslovi u pogledu objekta, prostorija, prostora i opreme, kao i opštih uslova higijene hrane za životinje, objekat se privremeno odobrava, privremeno upisuje u Registar odobrenih objekata i dodeljuje mu se veterinarski kontrolni broj, najduže do tri meseca. Nakon toga se vrši još jedna provera ispunjenosti uslova, pa se objekat odobrava ili se opet produžava rok na dodatna 3 meseca, nakon čega se konačno donosi odluka, objekat se odobrava, upisuje u Registar odobrenih objekata i zadržava dodeljeni veterinarski kontrolni broj. Ako se u objektu utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uslovi, objekat se ne odobrava, briše se iz Registra odobrenih objekata i ukida se dodeljeni veterinarski kontrolni broj.

 

Registracija u Registru objekata odnosno Registru odobrenih objekata u skladu sa Pravilnikom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (“Službenom glasniku RS”, br. 59/2019)

 

Postupak registracije u Registru objekata je istovetan postupku u skladu sa Pravilnikom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje, koji smo već opisali, dok se postupak upisa u Registar odobrenih objekata razlikuje u slučaju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla. Naime, posle prijema zahteva za odobrenje i upisa u Registar, Ministarstvo proverava da li je zahtev pravilno popunjen i ministar nadležan za poslove veterinarstva obrazuje komisiju koja vrši pregled objekta radi utvrđivanja ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane životinjskog porekla u objektu i usaglašenosti uslova sa dostavljenim zahtevom. Ako komisija utvrdi da su u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla ispunjeni pomenuti uslovi, u objektu se privremeno (3 – 6 meseci) odobrava obavljanje delatnosti, objekat se privremeno upisuje u Registar odobrenih objekata i dodeljuje mu se veterinarski kontrolni broj. Pre isteka roka, komisija ponovo utvrđuje da li su u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla i dalje ispunjeni pomenuti uslovi. Ako objekat za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla ispunjava uslove, upisuje se u Registar odobrenih objekata i zadržava se dodeljeni veterinarski kontrolni broj. Ako se utvrdi da objekat za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla ne ispunjava uslove, objekat se ne odobrava, briše se iz Registra odobrenih objekata i ukida se dodeljeni veterinarski kontrolni broj.

 

Kaznene odredbe

 

U slučaju nepoštovanja navedenih pravila, pravno lice odnosno preduzetnik može biti odgovoran za prekršaje u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019) i Zakonom o bezbednosti hrane (Službeni glasnik RS 41/2009 i 17/2019). Prema Zakonu o veterinarstvu, pravno lice koje obavlja neku od delatnosti definisanih ovim zakonom, bez prethodnog upisa u predviđeni registar čini privredni prestup za koji je propisana novčana kazna u rasponu od 300.000 do 3.000.000 dinara.

 

Zakonom o bezbednosti hrane je propisan privredni prestup za pravno lice u slučaju proizvodnje i prometa hrane i hrane za životinje bez prethodnog upisa u Centralni registar objekata, za koji je propisana novčana kazna u rasponu od 300.000 do 3.000.000 dinara. Za isti prekršaj kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u rasponu od 250.000 do 500.000 dinara.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka