Bezbednost hrane u Srbiji – Centralni Registar Objekata

Ukoliko želite da budete preduzetnik ili da osnujete privredno društvo u oblasti proizvodnje i prometa hrane biljnog i mešovitog porekla i hrane za životinje, treba da obratite pažnju na nekoliko stvari. Pre svega, neophodna je registracija privrednog društva ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre. Međutim, s obzirom da se radi o specifičnoj delatnosti, zakonska regulativa predviđa ispunjenost još nekih uslova. Naime, registracija subjekata i objekata u poslovanju hranom propisana je Zakonom o bezbednosti hrane ( Službeni glasnik RS 41/2009 i 17/2019) i regulisana Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Centralnog registra objekata ( Službeni glasnik RS 20/2010,). Zakonom su definisani pojmovi, koji se odnose na delatnosti, subjekte i objekte u pomenutim delatnostima, na sledeći način:

 

 • Promet hrane i hrane za životinje jeste skladištenje, distribucija, prodaja, izlaganje radi prodaje, razmena i ustupanje, bilo da je besplatno ili ne, uvoz, provoz i izvoz, osim u naučno istraživačke svrhe;
 • Promet na malo jeste rukovanje hranom, odnosno njena prerada, priprema, skladištenje, na mestu prodaje ili isporuke potrošaču, delatnosti pripreme i posluživanja hrane, a naročito u:
 • prodavnicama, supermarketima, megamarketima,
 • objektima kolektivne ishrane (kantine, bolnice, vrtići, škole i sl.),
 • objektima javne ishrane (javne kuhinje),
 • ugostiteljskim objektima, pečenjarama, objektima brze hrane, poslastičarnicama, pekarama, kao i ketering usluge i usluge isporuke gotove hrane;
 • Promet na veliko jeste rukovanje hranom, njena prerada, priprema, skladištenje na mestu prodaje ili isporuke, radi dalje prodaje ili prerade (distributivni centri);
 • Subjekt u poslovanju hranom jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovorno za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom kojom upravlja;
 • Subjekt u poslovanju hranom za životinje jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovorno za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom za životinje kojom upravlja;
 • Hrana jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu ljudi ili se opravdano može očekivati da će se koristiti za ljudsku upotrebu, osim:
 • hrane za životinje,
 • živih životinja, ako nisu pripremljene za stavljanje u promet radi ishrane ljudi,
 • biljaka pre žetve, berbe ili ubiranja plodova,
 • medicinskih proizvoda,
 • kozmetičkih proizvoda,
 • duvana i duvanskih proizvoda,
 • psihoaktivno kontrolisanih supstanci i prekursora,
 • ostataka (rezidua) i kontaminenata.
 • Hrana jeste i piće, guma za žvakanje, kao i bilo koja supstanca namenski dodata hrani tokom pripreme, obrade ili proizvodnje. Hrana jeste i voda za piće, uključujući vodu u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i voda koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane. Voda za piće jeste voda u originalnoj ambalaži i voda za javno snabdevanje stanovništva;
 • Hrana za životinje jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu životinja koje služe za proizvodnju hrane;
 • Faza proizvodnje, prerade i prometa jeste bilo koji deo proizvodnje, prerade i prometa, uključujući uvoz, primarnu proizvodnju hrane, doradu, preradu, skladištenje, transport, prodaju ili snabdevanje potrošača, odnosno uvoz, primarnu proizvodnju, doradu, preradu, skladištenje, transport, prodaju i snabdevanje hranom za životinje.

 

Proizvodnjom i prometom hrane i hrane za životinje može da se bavi pravno lice i preduzetnik koji je upisan u Centralni registar objekata (u daljem tekstu: Centralni registar) koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U Centralnom registru vode se podaci o objektima namenjenim za obavljanje delatnosti. Ukoliko privredni subjekt registruje jednu pretežnu delatnost u vezi hrane, za svaki od objekata mora registrovati istu ili srodnu delatnost iz iste oblasti da bi registracija u Centralnom registru bila uspešna.

U skladu sa Pravilnikom, ako posebnim propisom nije predviđeno prethodno utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje određene delatnosti, kao i ako posebnim propisom nije predviđena obaveza upisa u registar, objekti za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje upisuju se u Centralni registar na osnovu prijave subjekta u poslovanju hranom i hranom za životinje. Uz prijavu subjekt u poslovanju hranom i hranom za životinje dužan je da dostavi dokumentaciju kojom se potvrđuje tačnost podataka koji se upisuju u Centralni registar. Po izvršenom upisu u Centralni registar, Ministarstvo podnosiocu prijave izdaje potvrdu o izvršenom upisu, koja sadrži registarski broj. Svaki subjekt u poslovanju hranom i hranom za životinje može da ima samo jedan registarski broj. Registarski broj koji je jednom dodeljen ne može se menjati, niti može biti dodeljen nekom drugom licu u slučaju prestanka obavljanja delatnosti tog subjekta.

 

Registracija u Registru objekata odnosno Registru odobrenih objekata u skladu sa Pravilnikom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2018)

 

Objekti za proizvodnju i promet hrane za životinje koji se registruju ili odobravaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i Pravilnikom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje su svi objekti koji su pod kontrolom subjekta u poslovanju hranom za životinje. U njima se obavlja delatnost proizvodnje i prometa hrane za životinje u bilo kojoj fazi. Razlikujemo zahtev za registraciju objekta i zahtev za odobrenje objekta u zavisnosti od delatnosti (dakle, u pitanju su dva različita registra). U oba slučaja preduzetnik ili pravno lice podnosi zahtev na propisanom obrascu pre početka obavljanja delatnosti Ministarstvu nadležnom za poslove veterinarstva. U slučaju objekata koji se registruju Ministarstvo proverava da li je zahtev pravilno popunjen i na osnovu uredno podnetog zahteva vrši upis u Registar objekata i dodeljuje veterinarski kontrolni broj. U slučaju objekata koji se odobravaju Ministarstvo proverava da li je zahtev pravilno popunjen i utvrđuje da li objekat za proizvodnju i promet hrane za životinje ispunjava propisane uslove i ukoliko je to slučaj, objekat se odobrava i upisuje u Registar odobrenih objekata i dodeljuje mu se jedinstveni veterinarski kontrolni broj.

 

U slučaju da se utvrdi da su u objektu za proizvodnju i promet hrane za životinje ispunjeni propisani uslovi u pogledu objekta, prostorija, prostora i opreme, kao i opštih uslova higijene hrane za životinje, objekat se privremeno odobrava, privremeno upisuje u Registar odobrenih objekata i dodeljuje mu se veterinarski kontrolni broj, najduže do tri meseca. Nakon toga se vrši još jedna provera ispunjenosti uslova, pa se objekat odobrava ili se opet produžava rok na dodatna 3 meseca, nakon čega se konačno donosi odluka, objekat se odobrava, upisuje u Registar odobrenih objekata i zadržava dodeljeni veterinarski kontrolni broj. Ako se u objektu utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uslovi, objekat se ne odobrava, briše se iz Registra odobrenih objekata i ukida se dodeljeni veterinarski kontrolni broj.

 

Registracija u Registru objekata odnosno Registru odobrenih objekata u skladu sa Pravilnikom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (“Službenom glasniku RS”, br. 59/2019)

 

Postupak registracije u Registru objekata je istovetan postupku u skladu sa Pravilnikom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje, koji smo već opisali, dok se postupak upisa u Registar odobrenih objekata razlikuje u slučaju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla. Naime, posle prijema zahteva za odobrenje i upisa u Registar, Ministarstvo proverava da li je zahtev pravilno popunjen i ministar nadležan za poslove veterinarstva obrazuje komisiju koja vrši pregled objekta radi utvrđivanja ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane životinjskog porekla u objektu i usaglašenosti uslova sa dostavljenim zahtevom. Ako komisija utvrdi da su u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla ispunjeni pomenuti uslovi, u objektu se privremeno (3 – 6 meseci) odobrava obavljanje delatnosti, objekat se privremeno upisuje u Registar odobrenih objekata i dodeljuje mu se veterinarski kontrolni broj. Pre isteka roka, komisija ponovo utvrđuje da li su u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla i dalje ispunjeni pomenuti uslovi. Ako objekat za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla ispunjava uslove, upisuje se u Registar odobrenih objekata i zadržava se dodeljeni veterinarski kontrolni broj. Ako se utvrdi da objekat za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla ne ispunjava uslove, objekat se ne odobrava, briše se iz Registra odobrenih objekata i ukida se dodeljeni veterinarski kontrolni broj.

 

Kaznene odredbe

 

U slučaju nepoštovanja navedenih pravila, pravno lice odnosno preduzetnik može biti odgovoran za prekršaje u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019) i Zakonom o bezbednosti hrane (Službeni glasnik RS 41/2009 i 17/2019). Prema Zakonu o veterinarstvu, pravno lice koje obavlja neku od delatnosti definisanih ovim zakonom, bez prethodnog upisa u predviđeni registar čini privredni prestup za koji je propisana novčana kazna u rasponu od 300.000 do 3.000.000 dinara.

 

Zakonom o bezbednosti hrane je propisan privredni prestup za pravno lice u slučaju proizvodnje i prometa hrane i hrane za životinje bez prethodnog upisa u Centralni registar objekata, za koji je propisana novčana kazna u rasponu od 300.000 do 3.000.000 dinara. Za isti prekršaj kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u rasponu od 250.000 do 500.000 dinara.