Agencija za privredne registre otpočela veliki broj prinudnih likvidacija

Agencija za privredne registre („Agencija“) otpočela je postupak prinudne likvidacije za 7.500 privrednih društava, koja nisu postupala u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Postupak prinudne likvidacije je pokrenut za privredna društva koja do kraja poslovne 2017. godine nisu Agenciji dostavili godišnji finansijski izveštaj za prethodne dve godine, odnosno za 2015. i 2016. godinu. Razlog zbog kojeg je prinudna likvidacija pokrenuta prema tako velikom broju privrednih društava je samo jedan od razloga zbog kojih se prinudna likvidacija može pokrenuti.

Prema Zakonu o privrednim društvima („Zakon“) jedan od osnova za prestanak privrednog društva jeste prinudna likvidacija. Zakon predviđa da se prinudna likvidacija privrednog društva, između ostalog, ima izvršiti u slučajevima kada društvo u roku od 30 dana od dana nastupanja određenih razloga ne otpočne likvidaciju. Neki od razloga koje Zakon predviđa bili bi istek vremena na koje je društvo osnovano, zatim izricanje mere zabrane obavljanja delatnosti, oduzeta dozvola, licenca ili odobrenje za obavljanje određene delatnosti, kada osnovni kapital društva bude smanjen ispod minimalnog iznosa, kada društvo ne dostavi finansijski izveštaj do kraja poslovne godine za prethodnu godinu, ukoliko društvo ostane bez zakonskog zastupnika, a u ostavljenom mu roku ne registruje novog. Kako je Zakonom dalje predviđeno postupak prinudne likvidacije vodi Agencija, koja je dužna da na svom sajtu objavi obaveštenje o privrednom društvu za koje su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju. Obaveštenjem se predviđa da privredno društvo može u ostavljenom mu roku otkloni razloge za prinudnu likvidaciju, i time prinudnu likvidaciju izbegne. U slučaju da razlozi za prinudnu likvidaciju ne budu otklonjeni u roku od devedeset dana, Agencija po službenoj dužnosti pokreće postupak prinudne likvidacije, čime društvo prevodi u status prinudne likvidacije, a u isto vreme na svom sajtu objavljuje i oglas o prinudnoj likvidaciji. Rok trajanja oglasa je šezdeset dana. Privredno društvo u statusu prinudne likvidacije nastavlja sa svojim poslovima, s tim da nove poslove ne može preduzimati, već samo završava stare. Društvo u prinudnoj likvidaciji može isplaćivati samo svoje dospele obaveze, tekuće obaveze i obaveze prema zaposlenima. Od dana stupanja u status prinudne likvidacije svi sudski i upravni postupci prema društvu se prekidaju. Po isteku roka trajanja oglasa Agencija u roku od trideset dana vrši brisanje društva iz registra, po službenoj dužnosti.

Odredbe Zakona koje se odnose na prinudnu likvidaciju se do kraja 2017. godine nisu primenjivale jer je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u svom mišljenju od 08.06.2012. godine istaklo da se odredbe o prinudnoj likvidaciji ne mogu primenjivati zbog svoje nedovoljne preciznosti. Pet godina kasnije, 20.10.2017. godine Ministarstvo privrede je svojim mišljenjem stavilo van snage prethodno mišljenje, te da Agencija otpočne sa primenom odredbi Zakona. Prinudna likvidacija se tako sprovodi u praksi iako se odredbe Zakona u pogledu prinudne likvidacije nisu promenile, odnosno nisu bolje razjašnjene.