6 Promena u Poreskim Propisima Koje je Bitno da Znate

Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Narodna skupština Republike Srbije je 9. decembra 2022. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 138/2022 od 12. decembra 2022. godine, a stupio je na snagu 20. decembra 2022. godine.

Najvažnije izmene jesu:

Uvođenje novog instituta – branioca po službenoj dužnosti

Naime, Poreska uprava će u predistražnom postupku osumnjičenom koji nije obezbedio branioca postaviti branioca po službenoj dužnosti prilikom saslušanja zbog postojanja osnova sumnje da je učinio poresko krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od 8 godine ili teža kazna.

Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana isključivo u elektronskom obliku

Predviđa se da poreski obveznik, fizičko lice, poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana podnosi isključivo u elektronskom obliku – putem portala Poreske uprave.

Trajanje mere zabrane obavljanja delatnosti izrečene u toku poreske kontrole

U toku poreske kontrole poreski inspektor izriče poreskom obvezniku zabranu vršenja delatnosti ako utvrdi da se:

1) delatnost obavlja tako da robu i usluge ne prati verodostojna dokumentacija od značaja za utvrđivanje poreza (otpremnica, faktura, izjava kupca i dr.);

2) izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza tako što se ne uplaćuje dnevni pazar, u skladu sa propisima;

3) izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza radnim angažovanjem lica koja nemaju zaključen ugovor o radu ili drugi akt o radnom angažovanju donet u skladu sa propisima o radnim odnosima, kao i ako ta lica nisu, u skladu sa propisima, prijavljena nadležnoj organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja;

4) promet od prodaje roba ili pružanja usluga ne registruje preko fiskalne kase, elektronskog fiskalnog uređaja ili na drugi propisani način.

Zabrana vršenja delatnosti poreskom obvezniku kome su u toku poreske kontrole utvrđene nepravilnosti iz stava 1. ovog člana, izriče se:

1) u trajanju od 15 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost prvi put;

2) u trajanju od 90 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost drugi put;

3) u trajanju od jedne godine ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi ova nepravilnost treći put.

Izuzetno, zabrana vršenja delatnosti poreskom obvezniku koji delatnost obavlja na prostoru održavanja manifestacija (vašara, festivala, izložbi i drugih manifestacija u sklopu kulturnih, muzičkih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti) izriče se za period trajanja te manifestacije.

Zahtev obveznika za odlaganje plaćanja poreza podnet u roku iz opomene ne odlaže pokretanje postupka prinudne naplate

Brisanjem odredbe kojom je propisano da Poreska uprava neće doneti rešenje o prinudnoj naplati ako je zahtev za odlaganje plaćanja poreza podnet u roku iz opomene, dok se ne odluči po tom zahtevu, ukidaju se ograničenja Poreske uprave da i u slučaju podnošenja konkretnog zahteva obveznika pokrene postupak prinudnog izvršenja.

Nova poreska krivična dela

Propisana je krivična odgovornost za lica koja vrše nedozvoljeni promet opreme za fiskalizaciju, kao i nedozvoljeni promet računovodstvenih i drugih softvera – a koji se mogu koristiti za izbegavanje evidentiranja prometa, tj. izbegavanje plaćanja poreza.

Propisana krivična sankcija je kazna zatvora od 1 do 5 godina.

Takođe, za navedena poreska krivična dela odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od 1 do 5 godina.

Mogućnost izricanja zabrane vršenja određenih poslova odgovornom licu u pravnom licu za ponovljeni prekršaj

Odgovornom licu u pravnom licu može se izreći uz novčanu kaznu i mera zabrane vršenja određenih delatnosti u slučaju kada u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti osuđujuće presude za prekršaje:

1) nepodnošenja poreske prijave, neobračunavanja i neplaćanja poreza,

2) nepodnošenja poreske prijave, obračunavanja ali neplaćanja poreza,

3) podnošenja poreske prijave, ali neplaćanja poreza i

4) nepodnošenja poreske prijave u slučaju kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje, ili po nalogu kontrole,

učini isti prekršaj.

Mera zabrane može se izreći u trajanju od šest meseci do tri godine.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30

Informacije sadržane u ovom upozorenju su za opšte obrazovanje i znanje naših čitalaca. Nije osmišljeno da bude, i ne treba da se koristi kao jedini izvor informacija prilikom analize i rešavanja pravnog problema, i ne treba da bude zamena za pravni savet koji se oslanja na konkretnu činjeničnu analizu. Štaviše, zakoni svake jurisdikcije su različiti i stalno se menjaju. Ove informacije nemaju za cilj stvaranje, a njihovo primanje ne predstavlja odnos advokat-klijent. Ako imate konkretna pitanja u vezi sa određenom činjeničnom situacijom, imate pravo da se konsultujete sa autorima ove publikacije, vašim predstavnikom iz AK STATT ili drugim nadležnim pravnim savetnikom.

 

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka