5 Stvari Koje Morate Znati o Godišnjem Odmoru (5. Stavka Će Vas ŠOKIRATI!)

5 Stvari koje morate znati o pravu na godišnji odmor (5. stvar će vas ŠOKIRATI!)

 

Ako se nalazite u ulozi poslodavca ali ste u nedoumici u pogledu prava Vaših zaposlenih na godišnji odmor (“GO”) i muče Vas pitanja kao što su: “Kada zaposleni ostvaruje pravo na GO?”, “Koliko dugo treba da traje GO zaposlenog?”, “Da li postoje alternative za GO?”; onda ste na pravom mestu.

U daljem tekstu ćemo Vam pružiti sve neophodne informacije u pogledu načina na koji Zakon o radu (“Zakon”)[1] reguliše pravo zaposlenog (“Zaposleni”) na GO.

 

 1. Zaposleni ostvaruje pravo na GO nakon mesec dana rada kod Vas

Od suštinskog je značaja da razumete da saglasno odredbama Zakona Vaš Zaposleni ostvaruje pravo na GO posle mesec dana neprekidnog rada kod Vas, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa.

Pri tome valja ukazati da se pod neprekidnim radom smatra i vreme privremene sprečenosti za rad i odsustva sa rada uz naknadu zarade.

 

 1. Ne možete predvideti GO kraći od 20 radnih dana

Mada je dužina trajanja GO stvar ugovaranja između Vas i Vašeg Zaposlenog, Zakon predviđa minimalno trajanje GO u dužini od 20 dana.

Pri obračunavanju GO radna nedelja se računa kao 5 radnih dana, a u GO se ne uračunavaju praznici koji su neradni dani, odsustvo sa rada uz naknadu zarade i privremena sprečenost za rad.

Dužina GO preko Zakonom predviđenog minimuma je stvar dogovora između Vas i Vašeg Zaposlenog, a može biti i predmet uređivanja u ugovoru o radu i pravilniku o radu. U tom pravcu Vi možete predvideti da se GO Zaposlenom povećava shodno doprinosu na radu, radnog iskustva, uslova rada itd.

 

 1. GO se koristi jednokratno ili u delovima

Zaposleni može koristiti GO jednokratno, u dva ili više delova zavisno od dogovora sa Vama. Ako se dogovorite da GO Zaposleni koristi iz delova onda prvi deo mora trajati najkraće dve radne nedelje neprekidno, ostatak GO Zaposleni mora iskoristiti najkasnije do 30. juna naredne godine.

 

 1. Vi odlučujete o rasporedu korišćenje GO uz konsultaciju sa Zaposlenim

Zakon ovlašćuje Vas da donesete odluku o rasporedu korišćenja GO i to u skladu sa potrebama posla. No, iako je odluka na Vama o rasporedu se morate konsultovati sa Zaposlenim. Takođe GO možete odobriti i na zahtev Zaposlenog. U prvom slučaju morate pripremiti rešenje o odlasku na GO i dostaviti ga Zaposlenom najkasnije 15 dana pre dana početka GO, a u drugom slučaju pomenuto rešenje možete dostaviti Zaposlenom i neposredno pre odlaska na GO.

Zakon predviđa mogućnost da izmenite vreme određeno za korišćenje GO ako to zahtevaju potrebe posla, najkasnije pet radnih dana pre dana određenog za korišćenje GO.

 

 1. Ne možete isplatiti Zaposlenom da ne koristi GO!

Ovde posebno obratite pažnju. Mnogi poslodavci pogrešno veruju da imaju pravo da Zaposlenom isplate svotu novca na ime GO, a da Zaposleni ne koristi GO.

Ovako nešto je izričito zabranjeno Zakonom. Zakon predviđa da Zaposleni ne može da se odrekne prava na GO, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom.

Jedini izuzetak je u slučaju prestanka radnog odnosa gde ste, saglasno Zakonu, dužni da Zaposlenom koji nije iskoristio GO u celini ili delimično, isplatite novčanu naknadu na ime neiskorišćenog GO, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog GO.

Ovakva naknada ima karakter naknade štete.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30

 

 

[1] Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje).

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka