5 stvari koje morate znati ako hoćete da poslujete sa firmama iz Rusije (5. stvar će Vas šokirati!)

Da li u sklopu svoje delatnosti poslujete sa firmama iz Rusije? Da li ruske firme ostvaruju neke prihode od Vas? Ako je odgovor potvrdan morate znati da li  i kada ste u obavezi da obračunate i platite porez po odbitku i po kojoj stopi. Neznanje Vam može prouzrokovati nesagledive finansijske i pravne probleme!

 

  1. Pravna regulativa

Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (“UIDO”) sa Rusijom pa se u tom pogledu za oporezivanje prihoda porezom po odbitku primenjuju odredbe UIDO ali pod sledećim uslovima:

  • Pre svega od ogromnog je značaja da razumete da morate posedovati potvrdu o rezidentnosti ruske firme kao i
  • dokaz da je ona stvarni vlasnik prihoda koje ste uplatili kako biste mogli da na konkretan slučaj primenite odredbe UIDO i platite porez po beneficiranoj stopi.

 

Ukoliko ne budete posedovali pomenute dokumente bićete dužni da obračunate i platite porez po stopi od 20% koja je predviđena Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

Kada smo to shvatili neophodno je da prođemo kroz prihode za koje ste u obavezi da obračunate i platite porez.

 

  1. Prihodi od dividendi

Saglasno odredbama UIDO, dividendama se smatra dohodak od akcija ili drugih prava učešća u dobiti, kao i dohodak od drugih prava društva koje je poreski izjednačen sa dohotkom od akcija u zakonima države čiji je rezident društvo koje vrši raspodelu (što bi za naše potrebe bila Srbija). Valja napomenuti da se za potrebe oporezivanja prihodima od dividendi smatraju i likvidacioni ostatak kao i višak iz deobne stečajne mase.

Kada je u pitanju poreska stopa, UIDO predviđa dve beneficirane stope i to:

  • stopu od 5% ako je krajnji korisnik društvo koje neposredno ima najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende i koje je u njega investiralo najmanje 100.000 USD ili odgovarajući iznos u nacionalnoj valuti države ugovornice i
  • stopu od 15% za sve druge slučajeve.

 

  1. Prihodi od kamate

Prema UIDO kamatama se smatraju prihodi od potraživanja dugova svake vrste, nezavisno od toga da li su obezbeđeni zalogom i da li se na osnovu njih stiče pravo učešća u dobiti dužnika, a naročito prihod od državnih obveznica, uključujući premije i nagrade na takve hartije od vrednosti i obveznice.

Kamatom se ne smatra zakonska zatezna kamata.

U UIDO je predviđena jedinstvena, beneficirana stopa na prihode od kamate, u visini od 10%.

 

  1. Autorske naknade

Saglasno odredbama UIDO, autorska naknada označava plaćanje bilo koje vrste prihoda koji su plaćeni kao naknada za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju ili radio, kao i za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Pored rečenog važno je razumeti da prihodi za korišćenje odnosno pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme saglasno odredbama predviđenim u UIDO ne predstavljaju prihode za zakup već autorske naknade i kao takve se oporezuju.

UIDO predviđa jedinstvenu, beneficiranu stopu za prihode od autorskih naknada, u visini od 10%.

 

  1. Prihodi od usluga

Prema odredbama UIDO prihodi od usluga se ne oporezuju! Sada pravimo malu digresiju i vraćamo se na Vašu obavezu da posedujete potvrdu o rezidentnosti ruske firme i dokaz da je ruska firma stvarni vlasnik prihoda koje ste uplatili. Kao što možete primetiti na primeru usluga ukoliko posedujete pomenutu dokumentaciju nećete biti u obavezi da platite ništa na ime poreza, a ukoliko ne budete posedovali pomenutu dokumentaciju bićete u obavezi da obračunate i platite porez po stopi od 20%.

 

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na office@statt.rs u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30